แบบจำลองโรงเรียนสำหรับการใช้งานแบบสำรวจบนเว็บโรงเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ศรีนามนต์, รพี ลุกจันทึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่องแบบจำลองโรงเรียนสำหรับการใช้งานแบบสำรวจบนเว็บโรงเรียน