กระเป๋าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ ชวดชุม, อรพรรณ ชูช่วย, ตะวัน มิลำเอียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริมนต์ ประดับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยการเดินทางของผู้พิการทางสายตา ในสถานที่ทั่วไป เช่น ถนน ทางเท้า บริเวณชุมชน มักมีสิ่งกีดขวางอยู่โดยรอบเสมอ และพวกเขาเหล่านั้นใช้ไม้เท้าในการหาสิ่งกีดขวางในการเดินทาง ซึ่งไม้เท้าทั่วไปไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ลอยจากพื้น หรือในบางครั้งอาจมีผลต่อคนรอบข้างได้ เช่น กรวยจราจร ถังขยะ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ประดิษฐ์แว่นตาที่มีเซนเซอร์ตรวจจับหาสิ่งกีดขวาง โดยติดตั้งระบบเซนเซอร์ที่มีการทำงานแบบ Ultrasonic ไว้ที่บอร์ดซึ่งอยู่ที่กระเป๋าสะพายคาดอก ที่มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ซึ่งจะส่งคลื่นความถี่ 40 KHz ออกไปสะท้อนกับสิ่งกีดขวาง เพื่อให้คลื่นสะท้อนกลับไปยังตัวรับสัญญาณ แล้วแปรเป็นการสั่นสะเทือน โดยเขียนในโปรมแกรม Arduino และอัพโหลดลงบอร์ด Arduino UNO R3 ซึ่งได้เขียนการแสดงผลเพื่อเตือนสิ่งกีดขวาง ระยะ 100 เซนติเมตร และ 150 เซนติเมตร ถ้าสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระยะ 150 เซนติเมตร รัศมีการตรวจจับของอุปกรณ์ 40 เซนติเมตร ส่วนระยะ 100 เซนติเมตร รัศมีการตรวจจับของอุปกรณ์ 26 เซนติเมตร เนื่องจากผู้พิการใช้เวลาในการเดินประมาณ 100 เซนติเมตรต่อวินาที และใช้เวลาในการหยุดประมาณ 1 วินาที เมื่อสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้กว่าระยะดังกล่าว มอเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถสั่นเตือนได้ จะทำการสั่นเบา ๆ ในระดับความแรงต่างๆ เพื่อเป็นการบอกเตือนแก่ผู้พิการทางสายตาว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าให้ระมัดระวัง