การพัฒนาแผ่นกรองควันขณะทำการบัดกรีด้วยเส้นใยธรรมชาติที่เสริมประสิทธิภาพด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้ง เพื่อลดปัญหาการปลดปล่อยสารพิษเข้าสู่อากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญะ อุดมศรีโยธิน, กิตติธัช อ่อนเกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาแผ่นกรองควันขณะทำการบัดกรีด้วยเส้นใยธรรมชาติที่เสริมประสิทธิภาพด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้ง เพื่อลดปัญหาการปลดปล่อยสารพิษเข้าสู่อากาศ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันไคโตซานเข้าสู่อุตสาหกรรมเส้นใย พร้อมทั้งพัฒนาเป็นแผ่นกรองควันเพื่อเสริมเส้นใยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตระหนักถึงปัญหาสารพิษสู่อากาศ โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการกรองควันและเปรียบเทียบคุณสมบัติกับแผ่นกรองควันเส้นใยธรรมชาติทั่่วไป