ระบบตรวจจับและวิเคราะห์แมลงศัตรูของข้าวเจ้าพันธุ์ กข 79

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐภูมิ ระงับทุกข์, ฐปนรรฆ์ พลับไพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเพชร จิรขจรกุล, ประภาพร รัตนธำรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการออกแบบระบบในการตรวจจับการบุกรุกของแมลงศัตรูข้าว โดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ คือ การนำภาพมาประมวลผลหรือคิดคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ควบคู่ระบบกับดักล่อแมลงโดยใช้แสงไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจจับ ประกอบกับระบบการแจ้งเตือนแบบตามเวลาจริงผ่านระบบเครือข่ายไร้สายไปยังผู้ใช้งาน