การศึกษาผลของสารสกัดว่านหารจระเข้ต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลนาโนเคลือบ ไฮโดรเจลจากสารสกัดว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนพัทธ์ รักกมล, พิชชาพร ฮั่นวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย, ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผิวหนังเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย มีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากการบาดเจ็บแต่ถ้าผิวหนังเกิดการบาดเจ็บเป็นบริเวณกว้างและลึก ร่างกายไม่สามารถรักษาและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ผิวหนังได้ทันที ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษาบาดแผล การทำแผลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการหายของแผล จึงได้มีพัฒนาวัสดุปิดแผลในหลายรูปแบบ เช่น ไฮโดรคอลลอยด์ ไฮโดรไฟเบอร์ โฟม ซิลิโคลน รวมถึงวัสดุปิดแผลนาโนไฟเบอร์และวัสดุปิดแผลไฮโดรเจล

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุปิดแผลเส้ยใยนาโนเคลือบไฮโดรเจลที่สกัดจากสารสกัดว่านหางจระเข้ โดยเส้นใยนาโนไฟเบอร์ได้มาจากการนำสารสกัดว่านหางจระเข้ผ่านกระบวนการ Electrospinning ในการศึกษามีการเตรียม Pectin มาผสมกับพอลิไวนิลโพโรลิโดนและสารสกัดจากว่านหางจระเข้เพื่อนำมาทำไฮโดรเจล หลังจากนั้นนำไฮโดรเจลที่ได้จากการทำสารสกัดว่านหางจระเข้มาเคลือบเส้นใยนาโนที่ได้จากสารสกัดว่านหางจระเข้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดเพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ขนาดของเส้นใย ที่เป็นตัวแปรตามของความเข้มข้นของสารสกัดว่านหางจระเข้ จากนั้นวิเคราะห์ความสามรถในการยับยั้งเชื้อ staphylococcus aureus โดยวัดขนาดพื้นที่ในการยับยั้งเชื้อ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการนำสารสกัดว่านหางจระเข้มาพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลเส้นใยนาโนเคลือบสารสกัดว่านหางจระเข้ ประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลเส้นใยนาโนเคลือบไฮโดรเจลจากสารสกัดว่านหางจระเข้สามารถช่วยสมานแผลเรื้อรังได้รวดเร็วมากขึ้นเมื่อเทียบกับผ้าปิดแผลชนิดอื่นๆ เนื่องจากคุณสมบัติขององค์ประกอบต่างๆที่นำมาใช้ในการทำแผ่นปิดแผลเส้นใยนาโนเคลือบไฮโดรเจลจากสารสกัดว่านหางจระเข้ ช่วยส่งเสริมการสมานแผลและยับยั้งเชื้อได้มากกว่า