ระบบลดความสูญเสียเมื่อรถยนต์ตกลงในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรภัทร สมบัติเจริญเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภา ยุทดร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เป็นระบบที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ทั้งยังสามารถช่วยลดความเสียหายของรถยนต์ที่ตกลงไปในน้ำที่มีความลึกในระดับอันตราย