การพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์จากเฟอร์ร็อกและถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัชฌิมา พัฒนปรีชานนท์, ภัทรภร ก๋าละปุ๊ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์จากเฟอร์ร็อกและถ่านกัมมันต์เพื่อพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์จากเฟอร์ร็อกและถ่านกัมมันต์ โดยการนำฝุ่นเหล็ก แกลบดำ หินปูน ดินขาว ถ่านกัมมันต์ และกรดออกซาลิกมาผสมกัน จากนั้นนำส่วนผสมมาผสมน้ำจนเนื้อคล้ายปูนซีเมนต์แล้วนำของเหลวที่ได้เทลงแม่พิมพ์ เมื่อถึงขั้นตอนที่ส่วนผสมได้สัมผัสกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เฟอร์ร็อกจะเริ่มเกิดสนิมขึ้นเนื่องจากเฟอร์ร็อกมีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะหลอมรวมเข้ากับส่วนผสมกลายเป็นคาร์บอเนตของเหล็ก จนวัสดุแข็งตัว แล้วนำวัสดุมาทำการทดสอบการขยายตัวด้วยเครื่อง Cement Autoclave ทดสอบความต้านแรงอัด โดยนำไปใส่ในเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตและทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของวัสดุ โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของปูนซีเมนต์ประเภทที่1