การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของผักตบชวา(Water Hyacinth)ยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อราด้วยโซเดียมเบนโซเอต(C7H5NaO2)ร่วมด้วยการอบแห้งน้ำมันหอมระเหยสะระแหน่ สร้างวัสดุกันกระแทกผักตบชวาแปรรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติคุณ สุขเหมือน, ศิริกัลยา อินทะ, สุมิญฑ์ตรา สุประกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ, เนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล ๑ กิตติขจร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานผลการศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากผักตบชวา โดยการใช้หลักการ STEAM EDUCATIONผลการพัฒนา พบว่า ได้วัสดุกันกระแทกผักตบชวาโดยการใช้หลักการ STEAM EDUCATION สามารถกันกระแทกได้ดี โดยวัสดุกันกระแทกผักตบชวาที่ได้สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราในวัสดุกันกระแทก ด้วยการแช่เดียมเบนโซเอตเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนเข้าเครื่องอบเพื่อไล่ความชื้นด้วยในระยะเวลาที่มีการกำหนด คือ อุณหภูมิ 50 เป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมงจะได้สีของผักตบชวาตามที่ได้กำหนดไว้

ผลการประเมินคุณภาพวัสดุกันกระแทกผักตบชวา จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินกลิ่นของตบชวาแปรรูปเป็นวัสดุกันกระแทกมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตามหลักแนวเศรษฐกิจ BCG MODEL มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 รองลงมาได้แก่การบำรุงรักษาเครื่อง สามารถทำได้การใช้งานเป็นวัสดุกันกระแทกซ้ำเป็นครั้งที่สอง เท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ความสามารถการทำงานของเครื่องโดยรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 วัสดุ และอุปกรณ์ที่เลือกใช้ทำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 การเคลื่อนย้าย และสามารถนำมาทำเป็นรายได้เสริมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 และเชื้อราภายในผักตบชวาแปรรูปเป็นวัสดุกันกระแทกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ตามลำดับ คุณภาพอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ข้อ ได้แก่มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 และความสามารถในการป้องกันกระแทกเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ตามลำดับ