เครื่องกวนสารอัจฉริยะ ที่เขียนโปรแกรมโดยใช้ Arduino ให้มีการสั่งการควบคุมการหมุนโดยใช้สมาร์ทโฟน โดยใช้แหล่งจ่ายไฟจากไฟฟ้าและถ่านที่ชาร์ทได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติคุณ ศรีแก้ว, ธวัลรัตน์ อุตมีมั่ง, ธนพนธ์ ฆารเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาพรรณ อุตมีมั่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกวนสารอัจฉริยะที่เขียนโปรแกรมโดยใช้ Arduino ให้มีการสั่งการควบคุมการหมุนโดยใช้สมาร์ทโฟน วัตถุประสงค์ 1) สร้างเครื่องกวนสารที่ปรับระดับความเร็วโดยใช้มือหมุนและเครื่องกวนสารที่เขียนโปรแกรมโดยใช้ Arduino ให้มีการสั่งการควบคุมการหมุนโดยใช้สมาร์ทโฟน 2) เพื่อใช้เครื่องกวนสารที่ผลิตขึ้นนำมาใช้ทดแทนเครื่องกวนสารที่มีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการศึกษา คือ ตอนที่ 1 การติดตั้งการทำงานของเครื่องกวนสาร ตอนที่ 2 นำเครื่องกวนสารที่สร้างขึ้นไปทดสอบ 2.1 ทดสอบการหมุนกับสารละลายที่มีความหนืดต่างกัน 2.2 ทดสอบการหมุนกับสารละลายน้ำเกลือในปริมาตรที่ต่างกัน 2.3 ทดสอบการหมุนกับสารละลายน้ำเกลือที่ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนในระยะ

ห่างจากเครื่องกวนสารในระยะทางที่ต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า 1)ได้เครื่องกวนสาร 4 ชุด ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน คือชุดที่ 1: เครื่องกวนสารที่ปรับระดับโดยใช้มือหมุนความเร็ว 2: เครื่องกวนสารที่ใช้ไฟฟ้าและควบคุมการหมุนโดยใช้สมาร์ทโฟน 3: เครื่องกวนสารที่ใช้ถ่านชาร์จและควบคุมการหมุนความเร็วโดยใช้สมาร์ทโฟน 4: เครื่องกวนสารที่ปรับระดับโดยใช้มือหมุนและควบคุมการหมุนความเร็วโดยใช้สมาร์ทโฟนและใช้ไฟฟ้าหรือใช้ถ่าน 9 โวลต์ 2) เครื่องกวนสารที่ปรับระดับความเร็วโดยใช้มือหมุนและเครื่องกวนสารที่ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนในการควบคุมความเร็วในการหมุน 2.1) เครื่องกวนสารที่ปรับระดับความเร็วโดยใช้มือหมุนทำงานกวนสารได้ 2.2) เครื่องกวนสารที่ควบคุมการหมุนโดยใช้สมาร์ทโฟนสามารถทำงานกวนสารได้ ในระดับความเร็ว 1-6 และมีความเร็วเริ่มต้นที่ 200 rpm ไปจนถึง 1,023 rpm เครื่องกวนสารทำให้แท่งแม่เหล็กหมุนทำงานกับสารที่มีปริมาตร 20 –1,000 mL 2.4) แท่งแม่เหล็กหมุนทำงานระยะทางที่สมาร์ทโฟนห่างจากเครื่องตั้งแต่ 10-100 เมตร 2.5) เครื่องกวนสารสามารถทำงานในการกวนสาร นำมาใช้ทดแทนเครื่องกวนสารที่มีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คำสำคัญ: rpm (Revolution per minute คือ อัตราเร็วรอบต่อนาที ; เครื่องกวนสารอัจฉริยะ คือ เครื่องกวนสารที่สร้างขึ้นโดยปรับระดับความเร็วโดยใช้มือหมุนและเครื่องกวนสารที่เขียนโปรแกรมโดยใช้ Arduino ให้มีการสั่งการควบคุมการหมุนโดยใช้สมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูก