แอพพลิเคชันประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ้งฤดี บุญเชื้อ, พิมพ์ชนก พืชเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ จันทร์ทิพย์, มณฑิตา แสวงกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทับปุดวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า แต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คน หรือเฉลี่ยแล้วเท่ากับเสียชีวิตประมาณ 6 คน ทุกๆ 1 ชั่วโมง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีโรคหัวใจอยู่เดิมโดยที่ตัวผู้ป่วยเองอาจไม่ทราบ หรือไม่เคยตรวจมาก่อน ซึ่งอาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บหน้าอกกะทันหัน อาการหายใจลำบาก ใจสั่น เป็นต้น แต่ที่น่ากลัวคือ ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายจะไม่ค่อยมีอาการ แม้แต่อาการปวดเจ็บหน้าอก หรืออาการอื่นเตือนก่อนเลย แพทย์จึงจำเป็นต้องวินิจฉัยโรคเพื่อให้สามารถรักษาโรคได้ จากข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประมวลผลร่วมกับความรู้ และประสบการณ์ของแพทย์ที่มี จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นแรงจูงใจให้คณะผู้จัดทำออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยว่ามีแนวโน้มที่จะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหรือไม่