การประเมินคุณค่าทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ของแพนเค้กโปรตีนสำหรับผู้ยืดหยุ่น: ต้นแบบสำหรับทางเลือกในการรับประทานอาหารที่ยั่งยืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฑีปกา เกตุแก้ว, ปรียาวรรณ ดีเฉลา, ชินภัทร เดโชพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนินห์ณัฐ จารึกสุนทรสกุล, ชนาภรณ์ ปรีคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดหนองแขม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

In the pursuit of sustainable dietary alternatives, this research explores the utilization of artificial intelligence (AI) to enhance the sensory and nutritional evaluation of protein pancakes tailored for flexitarians. Flexitarian diets, characterized by reduced meat consumption, are gaining prominence for their potential health and environmental benefits. This study aims to harness AI-driven analysis to optimize protein pancake formulations that align with flexitarian preferences while offering nutritional adequacy. Protein pancakes, a popular breakfast choice, offer an opportunity to incorporate plant-based protein sources suitable for flexitarian diets. AI-powered sensory evaluation involves the analysis of taste, texture, aroma, and overall palatability, which are pivotal factors for consumer acceptance. AI's capability to interpret sensory data can expedite the development of protein pancake recipes that mimic traditional counterparts while meeting flexitarians' preferences. Furthermore, AI-guided nutritional evaluation plays a critical role in formulating balanced dietary alternatives. By analyzing nutrient content and considering macronutrient ratios, AI assists in designing protein pancakes that provide essential nutrients while minimizing potential deficiencies. Incorporating diverse protein sources like legumes, grains, and nuts can contribute to a well-rounded nutritional profile. The integration of AI in dietary innovation ensures data-driven decision-making throughout the development process. This study entails formulating a prototype of protein pancakes by employing various plant-based protein sources and optimizing ingredient combinations through AI analysis. Sensory and nutritional evaluations involve expert panels and analytical instruments to validate AI-generated predictions. The expected outcomes encompass the creation of a prototype protein pancake that aligns with flexitarian dietary preferences, offers sensory satisfaction akin to traditional options, and maintains nutritional adequacy. The AI-driven approach not only accelerates the optimization process but also contributes to sustainable dietary alternatives by promoting the utilization of diverse and eco-friendly protein sources.

ในการแสวงหาทางเลือกในการรับประทานอาหารที่ยั่งยืน งานวิจัยนี้สำรวจการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปรับปรุงการประเมินทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของแพนเค้กโปรตีนที่ปรับให้เหมาะกับผู้ที่มีความยืดหยุ่น อาหารแบบยืดหยุ่นซึ่งมีลักษณะเด่นคือลดการบริโภคเนื้อสัตว์ กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในด้านประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูตรแพนเค้กโปรตีนที่สอดคล้องกับความชอบแบบยืดหยุ่นในขณะที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอ แพนเค้กโปรตีนซึ่งเป็นทางเลือกอาหารเช้ายอดนิยม ให้โอกาสในการรวมแหล่งโปรตีนจากพืชที่เหมาะสำหรับการรับประทานอาหารแบบยืดหยุ่น การประเมินทางประสาทสัมผัสที่ขับเคลื่อนโดย AI เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น และความอร่อยโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยอมรับของผู้บริโภค ความสามารถของ AI ในการตีความข้อมูลทางประสาทสัมผัสสามารถเร่งการพัฒนาสูตรแพนเค้กโปรตีนที่เลียนแบบคู่ดั้งเดิมในขณะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ยืดหยุ่น นอกจากนี้ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการที่ควบคุมโดย AI ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทางเลือกอาหารที่สมดุล ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารและพิจารณาอัตราส่วนธาตุอาหารหลัก AI ช่วยในการออกแบบแพนเค้กโปรตีนที่ให้สารอาหารที่จำเป็นในขณะที่ลดการขาดสารอาหารที่อาจเกิดขึ้น การผสมผสานแหล่งโปรตีนที่หลากหลาย เช่น พืชตระกูลถั่ว เมล็ดธัญพืช และถั่วสามารถช่วยให้มีโภชนาการที่ครบถ้วน การผสานรวมของ AI ในนวัตกรรมด้านอาหารช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตลอดกระบวนการพัฒนา การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการสร้างต้นแบบของแพนเค้กโปรตีนโดยใช้แหล่งโปรตีนจากพืชต่างๆ และปรับส่วนผสมให้เหมาะสมผ่านการวิเคราะห์ของ AI การประเมินทางประสาทสัมผัสและโภชนาการเกี่ยวข้องกับคณะผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบการคาดคะเนที่สร้างขึ้นโดย AI ผลลัพธ์ที่คาดหวังรวมถึงการสร้างแพนเค้กโปรตีนต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการด้านอาหารแบบยืดหยุ่น มอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสคล้ายกับตัวเลือกดั้งเดิม และรักษาความเพียงพอทางโภชนาการ แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่เพียงแต่ช่วยเร่งกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการใช้แหล่งโปรตีนที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม