การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหาร จากส่วนต่างๆของหัวไชเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัจมีย์ มะสาอิ, นูรุลฮูดา ยูโซ๊ะ, นัจมีญา ตันยีนายู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แวซารีนิง แวกาเดร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนูรุดดิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หัวไชเท้า (Raphanus sativus L.)

เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปในหลายประเทศ ในประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์ เป็นพืชที่มีมาแต่โบราณ นิยมนำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ตามตำราจีนนั้นถือว่ามีฤทธิ์เป็นยาเย็น แต่มีรสเผ็ดร้อน ซึ่งถือว่าผักชนิดนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานของปอด กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ช่วยดับกระหายคลายร้อน แก้อาการไอเรื้อรัง มีเสมหะมาก อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก ไม่ว่าจะเป็น เมล็ด,ใบ,ลำต้น,รากและมีงานวิจัยพบว่าหัวไชเท้าสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ และพวกเราได้คิดที่จะนำส่วนต่างๆของหัวไชเท้ามาศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย โดยนำส่วนต่างๆของหัวไชเท้า(ราก ลำต้น ใบ)มาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหาร

ในการดําเนินงานเราศึกษาโดยการสกัดสารจากส่วนต่างๆของหัวไชเท้าโดยการใช้ตัวทําละลาย 2 ชนิด ชนิดไม่มีขั้วคือเอทานอล และชนิดมีขั้วคือเฮกเซน โดยนําสกัดด้วยการเขย่าในกรวยแยกแล้วนําไปปั่นแยกตะกอนหรือส่วนที่ไม่ละลายออกแล้วนําไประเหยตัวทําละลายออก และนําส่วนที่เหลือไปละลายใน Dimethylsulfoxide (DMSO) และนําสารสกัดไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ 𝐵𝑎𝑐𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑢𝑠 ,𝑆𝑡𝑎𝑝ℎ𝑦𝑙𝑜𝑐𝑜𝑐𝑐𝑢𝑠 𝑎𝑢𝑟𝑒𝑢𝑠 และ 𝐸𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑖 โดยใช้วิธีAgar Diffusion Testและทดสอบอย่างละ3ครั้งประสิทธิภาพของสาร สกัดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวสังเกตได้จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Inhibition zone ที่เกิดขึ้น