พลศาสตร์การพลิกตัวของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัตเทพ หลักเมือง, รวินภ โสดาดี, ณัฐชยา ปรีชานุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา ศิริมาจันทร์, พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความสามารถในการพลิกตัวของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ Zephronia siamensis Hirst ที่แตกต่างจากกิ้งกือชนิดอื่น ๆ และยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่กล่าวถึงการพลิกตัวของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ อีกทั้งกิ้งกือชนิดนี้ยังสามารถพบได้ไม่ยากในพื้นที่โรงเรียน คณะผู้วิจัยจึงต้องการวิเคราะห์หาสมการการเคลื่อนที่ที่บรรยายการพลิกตัวของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์

คณะผู้วิจัยได้ทำการสังเกตถึงรูปแบบของการพลิกตัวและหาค่าต่าง ๆ ที่บรรยายลักษณะของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์การพลิกตัวโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ อาทิ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่เชิงมุม และเรขาคณิตวิเคราะห์

สำหรับผลจากการดำเนินการตามกระบวนการทดลอง คณะผู้วิจัยพบว่ามีรูปแบบการพลิกตัวทั้งหมด 4 รูปแบบหลัก และยังพบว่าเปลือกของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ถูกบรรยายได้ด้วยฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ นำมาสู่การพบสมการการเคลื่อนที่เชิงมุมที่สามารถบรรยายการพลิกตัวรูปแบบที่ 3 ในกรณีพิเศษที่ไม่มีการงอตัว นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังสันนิษฐานถึงเหตุผลของพฤติกรรมการงอตัวในการพลิกตัวรูปแบบที่ 3 ในกรณีทั่วไปว่าเป็นการยกจุดศูนย์กลางมวลให้สูงขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มทอร์กในการพลิกตัว