พัฒนาความเสถียรของผลิตภัณฑ์ไล่มดโดยบรรจุในตัวนำส่งขนาดนาโนไฮดรอกซีโพรพิลเบตาไซโคลเดร็กทริน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณรัณ พฤฒิอาภากุล, มทินา เจริญวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากมดเป็นสัตว์ที่มีมากกว่า 12,000 ชนิดบนโลก และสามารถพบได้ในแทบทุกพื้นที่ ถึงแม้ว่ามดจะไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงแต่มันก็มักจะสร้างความรำคาญให้กับทุกคน ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการไล่หรือกำจัดมดส่วนใหญ่มักผลิตจากสารเคมีซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ผ่านมาพบว่า น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมมีประสิทธิภาพในการไล่มดสูงที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันหอมระเหยชนิดอื่นๆ และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ไล่มดจากสารเคมี อย่างไรก็ตามน้ำมันหอมระเหยยังมีข้อจำกัดในด้านความเสถียร คือมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ที่สั้น ดังนั้นจุดมุ่งหมายของโครงงานนี้คือ การพัฒนาความเสถียรในการปล่อยน้ำมันหอมระเหยเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ไล่มด โดยบรรจุน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) ในตัวนำส่งขนาดนาโนไฮดรอกซีโพรพิลเบตาไซโคลเดร็กทริน (Hydroxypropyl Beta-cyclodextrin) ด้วยอัตราส่วน 1:1 โดยโมล ในตัวทำละลายน้ำต่อเอทานอลด้วยอัตราส่วน 1:2 โดยปริมาตร โดยใช้วิธีการคนด้วยแม่เหล็ก (Magnetic stirring) ด้วยเวลาต่างๆ และนำตัวอย่างที่ได้ไปผ่านกระบวนการปั่นเหวี่ยง ณ ความเร็วที่ 3,000 รอบต่อนาที แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพ ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และความเสถียรของตัวอย่าง โดยใช้เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer) เครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ (DSC) และเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ (FTIR) ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้คือ ผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่สามารถไล่มดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นโดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม