ผ้าไหมหมักโคลนจากโคลนสังเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลมณี มณีกุล, ศศิวิมล ไท้สุวรรณ, พรธิดา ธรรมวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชลิน ผมงาม, สุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ผ้าไหมหมักโคลนสังเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผลิตโคลนสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับการหมักผ้าไหมและศึกษาประสิทธิภาพของโคลนสังเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ 1. การทำโคลนสังเคราะห์ ประกอบด้วย 1)เตรียมดินเหนียวมาละลายน้ำให้มีความเหลวแล้วกรองเอาเศษต่างๆออก 2) นำดินเหนียวที่ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนและรินน้ำออก 3) นำดินเหนียวที่ตกตะกอนมาตากให้แห้งและบดเป็นผง 4) เตรียมดินร่วนจากแหล่งเดียวกันมาละลายน้ำและกรองเศษต่างๆออก 5) นำดินร่วนที่ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วรินน้ำออก 6) นำดินร่วนที่ได้จากการตกตะกอนมาตากให้แห้งแล้วบดเป็นผง 7) นำผงดินเหนียว 2000 กรัมกับดินร่วน 1000 กรัม มาผสมให้เข้ากันในถังขนาด10ลิตร 5 ถัง 8) นำน้ำสระ 5 ลิตร มาผสมกับดินเหนียวและดินร่วนที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันและนวดส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 9)นำดินโคลนที่นวดให้เข้ากันดีแล้วหมักทิ้งไว้ในถัง 2 วันมาคนหรือนวดให้เข้ากันและวัดค่า pH ของดินโคลน 10)ปรับค่าpH ของดินโคลนให้ได้ค่าประมาณpH 7.0

ผลการศึกษา พบว่า โคลนสังเคราะห์มีค่า pH 6.5-8.0 mujv6Is$,b 25-30 องศาเซลเซียส มีอินทรียสารที่มีจุลินทรย์แอกติโนมัยสีส 5.5% ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลส และทำให้ผ้าไหมหมักโคลนจากใยสังเคราะห์มีความนิ่มไม่แตกต่างจากผ้าไหมหมักโคลนทั่วไป