ระบบพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตรจากภาพถ่ายทางอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาทร ศิระมานะกุล, ฐณัจฉพงศ์ ปรีดากัญญารัตน์, ภูมิระพี เตียวสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อนำภาพถ่ายทางอากาศมาใช้สําหรับการประมาณการผลผลิตทางการเกษตร โดยเราจะนำภาพถ่ายจากอากาศมาทำการประมวณผล และใช้อัลกอริทึมตัวแบบ เชิงเส้นวางนัยทั่วไปในการวิเคราะห์แบบจําลองเพื่อประมาณการใช้ปุ๋ย และลดต้นทุน ผลผลิตการเกษตรจากข้อมูลพื้นที่และความชันของพื้นที่แปลงเกษตร จากภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับข้อมูลผลผลิตพืชไร่

คาดการณ์ว่า วิธีการและผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของราคาปุ๋ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง