เครื่องทำความสะอาดชักโครกอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณณวิช รัตนบุรี, เลิศพิสิษฐ สุขพิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเครื่องมือที่ทำให้โถส้วมสะอาดมากขึ้นเเละทำให้เชื้อโรคลดลงซี่งเป็นปัจจัยหลักของโรคที่ตามมา