การศึกษาการนำพลังงานเหลือใช้จากเตาชีวมวลมาผลิตกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ต่อตระกูล พิมพะจันทร์, ชนาธิป มณีกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.เพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับเตาเผาขยะชีวมวล

2.เพื่อศึกษาอุณหภูมิของเตาเผาชีวมวลที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

2.1 ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในการทดลอง ติดตั้งอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ที่ต่อวงจรกับตัวเก็บประจุและมัลติมิเตอร์เข้ากับบริเวณขอบเตาชีวมวล

2.2 จุดเชื้อเพลิงพร้อมกับการเริ่มจับเวลา

2.3 ตรวจวัดอุณหภูมิและเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับเวลา พร้อมกับการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

3.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณความต่างศักย์ทางไฟฟ้าที่ได้จากการเผาเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน

3.1 ติดตั้งอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ที่ต่อวงจรกับตัวเก็บประจุและมัลติมิเตอร์เข้ากับบริเวณขอบเตาชีวมวล

3.2 เผาเชื้อเพลิงแต่ละชนิดแล้วตรวจวัดค่าความต่างศักย์และเก็บข้อมูลเทียบกับเวลา

3.3 เปลี่ยนเชื้อเพลิงในการเผาแล้วทำการทดลองตามข้อ 3.1 และ 3.2

4.เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับเตาเผาขยะชีวมวล

4.1 เผาเชื้อเพลิงด้วยเตาชีวมวลและเผาเชื้อเพลิงด้วยเตาถ่าน

4.2 ตรวจวัดค่า PM 2.5 CO2 CO ในอากาศบริเวณที่ทำการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งสองชุดแล้วเปรียบเทียบในรูปของกราฟต่อเวลา

5.เพื่อศึกษาและนำกระแสไฟฟ้าจากตัวเก็บประจุไปประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

5.1 ต่อพอร์ดรองรับ-USB เข้ากับแบตเตอรี่ลีเทียมไอออน

5.2 นำสาย-USB ที่สามารถชาตมือถือได้มาต่อเข้ากับช่องรองรับ-USB

5.3 จากนั้นจึงสามารถนำมือถือที่ต้องการชาตมาต่อเข้าได้