ระบบตรวจสอบความสกปรกของไส้กรองของเครื่องกรองน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทกร วยากรณ์, จักรกริช ล้อถิรธร, สุกฤษ ประสานทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างระบบตรวจความสกปรกของไส้กรอง

ทำการรวบรวมอุปกรณ์และร่างแบบต้นฉบับและทำการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมไมโครบิต

ทำการทดสอบชุดอุปกรณ์ชุดแรกโดยการนำแผงบอร์ดไปต่อกับเครื่องกรองน้ำจากนั้นทำการตรวจและประเมินผลข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงในรุ่นถัดไป

ทำการปรับปรุงชุดอุปกรณ์เพื่อนำไปทดสอบและเปรียบเทียบกับรุ่นถัดๆไปเพื่อให้ได้ชุดอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

เมื่อได้ชุดอุปกรณ์ในรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วจะทำการสรุปผลต่างๆที่ได้รวบรวมมาการการทำโครงงานในครั้งนี้และสรุปโครงงาน