เก้าอี้ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการทางสมองV.2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณ์กร นุชรุ่งเรือง, ปัณฑารีย์ ฟักปลั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง เก้าอี้ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง (Standing Chair for Cerebral Palsy) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเก้าอี้ที่สามารถช่วยฝึกการยืนอย่างถูกต้องสำหรับเด็กพิการทางสมอง โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการประดิษฐ์โครงสร้างของเก้าอี้ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและออกแบบวงจรสำหรับควบคุมการทำงานของเก้าอี้โดยใช้ Arduino ขั้นตอนการทดสอบการทำงานของเก้าอี้ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการทางสมองและขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจจากนักกายภาพบำบัด ได้เก้าอี้ที่สามารถยกขึ้นและลงได้เพื่อฝึกการยืน โดยมุมที่เก้าอี้ทำกับแนวราบยิ่งมาก แรงผลักของเก้าอี้จะเพิ่มมากขึ้นและเทน้ำหนักไปลงที่เท้าทั้งสองข้างเพื่อฝึกยืนได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาในการยกขึ้นและลงน้อย มีต้นทุนต่ำ และมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด จากผลการประเมินความพึงพอใจจากนักกายภาพบำบัด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ด้านประสิทธิภาพการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ และด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้สิ่งประดิษฐ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป