การศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำที่เป็นอาหารของลูกน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณัฐดา ยะแสง, ไกรวิชญ์ วรรณโภชน์, ศุภกฤต อุดมวรทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้จัดทำการสำรวจของลูกน้ำยุงลายและลูกน้ำยุงรำคาญว่าลูกน้ำของยุง 2 สายพันธุ์นี้มีลักษณะอาหารหรือมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารเหมือนกันหรือไม่โดยเก็บตัวอย่างลูกน้ำของยุง 2 สายพันธุ์นี้จากแหล่งน้ำต่างๆโดยใส่ ferrous sulfate [ FeSO4 ] เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำนำมาดูว่าในแหล่งน้ำนั้นมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ลูกน้ำไม่กินหรือไม่นำตัวของลูกน้ำมาบดด้วยโกร่งเพื่อให้แตกและได้เห็นส่วนของภายในของลูกน้ำ โดยจะศึกษาจากการส่องดูที่ทางเดินอาหารหรือลำไส้ของลูกน้ำและส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยกำลังขยาย 10 , 40 ตามลำดับบันทึกสิ่งมีชีวิตที่เจอในทางเดินหรือลำไส้ของลูกน้ำของแต่ละสายพันธุ์เพื่อเป็นข้อมูลที่มีการสำรวจจริงว่าลูกน้ำของยุงลายและลูกน้ำของยุงรำคาญนั้นกินสิ่งมีชีวิตในน้ำกลุ่มไหนและสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำที่เป็นอาหารของลูกน้ำ เพื่อสร้างสารกำจัดสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของลูกน้ำเพื่อทำให้ลูกน้ำขาดแหล่งอาหารทำให้ไม่เจริญเติบโตกลายเป็นยุง