นวัตกรรมช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเติมกรดฟอร์มิกสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีภัชชา พากเพียร, ออมทอง พิเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัก เหยียดกระโทก, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางก้อนถ้วย เป็นหนึ่งในขั้นตอนการแปรรูปเบื้องต้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา เนื่องจากสามารถผลิตได้ง่าย ต้นทุนต่ำ และเป็นที่ต้องการของตลาดในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นยางแบบแท่งและยางเครพในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ในการผลิตยางก้อนถ้วยให้ได้มาตรฐาน จะต้องมีการควบคุมความเข้มข้นและปริมาณกรดฟอร์มิกให้เหมาะสมคือเจือจางความเข้มข้น 3% (w/w) ที่ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำยาง 20 มิลลิลิตร จึงจะทำให้ได้ก้อนยางที่จับตัวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งต้นยางพาราที่เป็นพันธุ์เดียวกัน มีสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโต การดูแล และการกรีดในลักษณะเดียวกันนั้นจะให้ปริมาณน้ำยางใกล้เคียงกัน โดยปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพอากาศด้วย จากการลงพื้นที่สำรวจสวนยางพารา พบว่าเกษตรกรใช้ขวดบีบในการเติมกรด และใช้หลักการบีบขวด 1 ครั้งต่อน้ำยาง 1 มีดกรีด ซึ่งมีความแม่นยำน้อยและไม่ควรนำมาเป็นมาตรฐานในการจ่ายกรดเพื่อผลิตยางก้อนถ้วยในทุกฤดู ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเติมกรดฟอร์มิกสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย เพื่อแก้ปัญหาการเติมกรดฟอร์มิกให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการลงพื้นที่ศึกษาวิธีที่เกษตรกรใช้ในการเติมกรด และทำการออกแบบตัวเครื่องมือ โดยทางผู้จัดทำมีแนวคิดต้นแบบมาจากไซริง เนื่องจากสามารถจ่ายของเหลวได้อย่างแม่นยำและเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้สามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น นำเอาไซริงปริมาตร 10 มิลลิลิตรมาดัดแปลงเชื่อมกับท่อลำเลียงและมีกระเป๋าถังแบบสะพายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานหลายครั้งโดยไม่ต้องเปลืองแรงของเกษตรกร โดยกลไกของเครื่องมือที่สร้างขึ้นทำงานได้โดยอาศัยหลักแรงดันของของเหลวและการแทนที่ของสสารซึ่งเป็นหลักการที่ง่ายไม่ซับซ้อน นวัตกรรมนี้จึงเป็นนวัตกรรมที่เกษตรกรสามารถประดิษฐ์ใช้งานเองได้อย่างง่ายและยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเติมกรดฟอร์มิกสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย ส่งผลให้ได้ยางก้อนถ้วยที่มีมาตรฐาน เกษตรกรสามารถขายได้ในราคาที่คุ้มกับต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราได้อีกด้วย