พฤติกรรมการเรียนรู้กับพระพุทธศาสนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชพล คเชนทร์ไพศาล, วัชรี เจริญสุข, สุชัญญา ศรีเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณา หกประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานของเราจะเป็นการนำข้อมูลต่าง ๆ จาก งานวิจัย งานเขียน แบบสำรวจ ฯลฯ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง เช่น วิถีชีวิตของชาวอินเดียสมัยก่อนพุทธกาลและสมัยพุทธกาล พุทธประวัติ ฯลฯ มาตั้งประเด็นคำถามคำถามและวิเคราะห์ด้วยความรู้ด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้รับจากการตั้งคำถามและวิเคราะห์มาเรียบเรียงและนำเสนอ