เครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณัฐชา หมื่นภักดี, ปัทมวรรณ วรงาม, ชนิดา ดีหล่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราภรณ์ แจ่มบุรี, อนุรักษ์ สักลอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะคร้อพิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดพลังงาน ซึ่งได้ทำการทดลองประดิษฐ์เครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดพลังงาน โดย 1. นำจักรยานเก่ามาตัดส่วนด้านหลังออก ให้เหลือแต่ส่วนหน้าที่มี แฮนด์ จานหน้า ขาจาน แป้นบันได หลักอานและเบาะ 2. นำขาโต๊ะมาวัดขนาด ตัดและเชื่อมติดกับจักรยานที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อทำโครงของเครื่องปั่น 3. นำแปรงลวดขัดชนิดทองเหลือง(แบบกลม) ทั้งสองขนาด มาประกอบเข้ากับแกนหมุนของถังปั่นและนำมู่เลย์ ขนาด 2 นิ้ว มาติดกับแกนหมุนด้านล่างสุดของถังปั่น 4. ประกอบตัวของถังปั่นเข้ากับโครงของเครื่องปั่นที่ได้จัดเตรียมไว้ 5. นำตุ๊กตาเพลากลางมาติดกับโครงของเครื่องปั่นนำเหล็กแกนขนาด 1 นิ้วมาประกอบเข้ากับ สเตอร์ ขนาด 34 และมู่เล่ย์ ขนาด 9.5 นิ้ว นำโซ่รถจักรยานยนต์มาประกอบกับจานหน้าของรถจักยานนำโซ่รถจักรยานยนต์และสายพานมาประกอบเข้ากับถังปั่น 6. นำปลามาใส่ถังปั่นจากนั่นใส่น้ำให้ท่วมตัวปลาขึ้นปั่นจักรยานจนเกล็ดปลาหลุดออกจนหมด(โดยใช้การสังเกต) กำเบรกที่อยู่ด้านข้างของถังปั่นเพื่อปล่อยน้ำทิ้ง 7. ทำการทดลองเปรียบเทียบการขอดเกล็ดปลาด้วยเครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดพลังงานกับการขอเกล็ดปลาด้วยมือ ทำการจับเวลาโดยทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง

จากผลการทดสอบประสิทธิ์ภาพของเครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดพลังงาน เมื่อใช้เครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดพลังงานสามารถขอดเกล็ดปลาได้จริง เมื่อทดลองกับการขอดด้วยมือ เครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดเวลาสามารถใช้เวลาในการขอดได้น้อยกว่า และได้ปริมาณปลาที่มากขึ้น รวมทั้งยังสามารถเป็นการออกกำลังกายและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า สามารถสรุปผลได้ว่า เครื่องขอดเกล็ดปลาประหยัดพลังงานมีประสิทธิ์ภาพที่ดี