การศึกษาประสิทธิภาพของเจลล้างมือผสมสารสกัดเปลือกมังคุดในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัญญา เชื่อพุทธ, เกษราภรณ์ เพชรอาวุธ, บุญจิรา แก้วบ้านตรุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงษ์ไท จินตนปัญญา, ปาริฉัตร นิลอุปถัมภ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเจลล้างมือธรรมชาติสกัดจากเปลือกมังคุด มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเนื่องจากสังคมปัจจุบันผู้คนเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารปลอดสารพิษ ผักผลไม้และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งการใช้เจลล้างมือธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรครอบๆตัว รวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจจะติดต่อกันได้ทางการสัมผัส โดยการทดลองใช้เจลล้างมือธรรมชาติสกัดจากเปลือกมังคุด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพว่าเจลล้างมือธรรมชาติสกัดจากเปลือกมังคุดนี้สามารถยับยั้ง ป้องกัน กำจัดเชื้อโรคได้มากน้อยเพียงใด จากการทดลองสรุปผลได้ว่าผู้ทดลองใช้เจลล้างมือธรรมชาติสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆให้ลดลงได้อย่างชัดเจน