อากาศยานสำรวจภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวเรศ อรรถการุณพันธ์, พนธกร พรรณะ, กรรษฎา มงคลจาตุรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุฒิ ขันคำหมื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโดรน(Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) กลายเป็น

เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้งานกับภารกิจหลายด้าน เริ่มตั้งแต่ภารกิจด้านความมั่นคง ภารกิจ

ด้านการรักษาความปลอดภัย ภารกิจการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภารกิจทางการเกษตร ภารกิจด้านการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจการสร้างแผนที่ 3 มิติ หรือภารกิจด้านความบันเทิง โดรนมีหลายรูปแบบ

ซึ่งแต่ละแบบมีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน หรือตามความเหมาะสมของภารกิจที่โดรน

เข้าปฏิบัติการ แต่โดรนที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันเป็นโดรน คอปเตอร์แบบ 4 ใบพัด และ 6

ใบพัด ซึ่งถือว่าเป็นอากาศยานไร้คนขับที่มีหลักการทํางานอย่างง่ายไม่ซับซ้อน สามารถออกแบบและประกอบ

ชิ้นส่วนได้เอง คอปเตอร์แบบ 4 ใบพัดหลายยี่ห้อวางขายตามท้องตลาดเริ่มตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาท ซึ่ง

แน่นอนคุณภาพของโดรนย่อมแตกต่างกันไปตามราคา (กฤษณะ อินทรนนท์, 2560)

การใช้โดรนในการสํารวจสภาพแวดล้อมจะทําให้ผู้ใช้งานสามารถกําหนดพื้นที่สํารวจพารามิเตอร์ที่ต้องการตรวจสอบ โดยติดเครื่องมือตรวจสอบที่ต้องการไปกับโดรน และความละเอียดของภาพที่ต้องการซึ่งเป็นข้อมูลใน

การวิเคราะห์ผลอย่างแม่นยํา นอกจากนี้โดรนยังสามารถส่งภาพมายังผู้ใช้งานได้แบบ Real time ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบสถานการณ์ภัยพิบัติหรือการลักลอบทําผิดกฎหมาย ผู้ใช้งานอาจบังคับโดรนให้บิน

ในพื้นที่อันตรายที่คนไม่สามารถเข้าไปได้เช่น หน้าผาหรือพื้นที่น้ำท่วม เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยขนาดและลักษณะของโดรน

ทําให้โดรนสามารถบินถ่ายภาพด้วยระดับการบินที่ต่ำได้ชัดเจนกว่าเครื่องบินหรือดาวเทียมโดยไม่มีเมฆบัง (อาภาภรณ์ ศิริพรประสาร, 2561) คณะผู้วิจัยมีจึงคิดพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบประกอบเองเพื่อใช้ในการสํารวจสภาพแวดล้อม

เก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์และจัดทําแผนที่ 3 มิติต่อไป โดยสามารถควบคุมการทํางาน

ของอากาศยานไร้คนขับผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือได้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับนักวิทยาศาสตร์

วิศวกร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในการประกอบอากาศยานไร้คนขับใช้งานเอง