การสร้างระบบเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตรชนิดใหม่โดยใช้กรุปของลูกบิดขนาด p x p x p

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พศวัต วิบุลสันติ, ศิรดา รุ่งเรืองสาคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วสนนท์ พงษ์สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ของโครงงานนี้คือการคิดค้นระบบเข้ารหัสแบบใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจนำไปพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในอนาคต โดยจะประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีกรุป และประเภทของกรุปที่ใช้คือ กรุปของลูกบิดขนาด p x p x p ในส่วนของวิธีทำ ขั้นตอนแรก ผู้จัดทำจะนิยามหน้า การหมุนของลูกบิด และจะกำหนดการดำเนินการ จากนั้นจะสร้างกระบวนวิธีเพื่อจับคู่ตัวเลขแต่ละตัวกับแต่ละการจัดเรียงของลูกบิด หลังจากนั้นผู้จัดทำจะใช้กรุปของลูกบิดขนาด p x p x p ที่ได้นิยามขึ้น ไปใช้งานร่วมกับโปรโตคอลของ Diffie-hellman โดยโปรโตคอลชนิดนี้เป็นชนิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ซึ่งคนที่ไม่เกี่ยวข้องในการสื่อสารจะไม่สามารถรู้กุญแจในการเข้าและถอดรหัสได้ และขั้นตอนสุดท้าย เราจะทำการทดสอบความเร็วและความปลอดภัยของกระบวนวิธีที่ได้สร้างขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต