การเปรียบเทียบปริมาณอาหารและชนิดของแหล่งนำ้ต่อระยะเวลาในการเกิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวพิชญ์ ปานแปลง, เพ็ญพิชชา พันธ์พรสม, นันท์นภัส สามใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นวิธีที่ทำให้ได้ผลผลิตรวดเร็วและตรงตามความต้องการของเกษตรกร แต่การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก็ทำให้ผลผลิตมีสารเคมีตกค้างซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพผู้บริโภค

     ผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงคิดทำโครงงานเรื่องการเปรียบเทียบปริมาณอาหารและชนิดของแหล่งนำ้ต่อระยะเวลาในการเกิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆต่อระยะเวลาในการเกิดของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งนำไปสู่การทำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพและเนื่องจากปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อพืชเป็นอย่างมากและที่สำคัญจะไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพผู้บริโภค จึงเหมาะที่จะนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมี ซึ่งสิ้นเปลืองมากกว่าและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผู้จัดทำโครงงานได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดที่1 เปรียบเทียบชนิดของแหล่งนำ้ต่อระยะเวลาในการเกิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยการนำนำ้จาก แหล่งนำ้ธรรมชาติ แหล่งนำ้ที่เลี้ยงปลา และนำ้ประปามาเปรียบเทียบว่าเมื่อใช้อาหารปริมาณเท่ากัน นำ้จากแหล่งนำ้ใดจะเกิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เร็วกว่ากัน ชุดที่2 เปรียบเทียบปริมาณอาหารต่อระยะเวลาในการเกิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยให้ปริมาณอาหารต่างกัน เปรียบเทียบกันในแหล่งนำ้ชนิดเดียวกัน ดังนั้นการทำโครงงานเรื่องนี้จะทำให้ได้ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืช