การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดความชื้นในสาหร่ายทะเลอบระหว่างข้าวคั่วเเละซิลิก้าเจล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รอยฮัน ดอเลาะ, จัสติน คัชรินทร์, มูดีฮะห์ เกะรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัซวาณีย์ ยะผา, ฮัมเดียร์ มานิตย์พันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดความชื้นในสาหร่าย ระหว่างข้าวสารกับซิลิกาเจลและเพื่อให้เข้าใจถึงการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น (Moisture Content)และปริมาณ ของแข็งทั้งหมด (total solid) ในผลิตภัณฑ์อาหาร งานวิจัยนี้เป็นการผลิตถุงดูดความชื้นจากข้าวคั่วเเละเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดความชื้นระหว่างข้าวคั่วเเละซิลิกาเจลในสาหร่ายทะเลอบโดยมีขอบเขตของโครงงานคือศึกษาประสิทธิภาพการดูดความชื้นของตัวดูดความชื้น 2 ชนิด ในสาหร่ายทะเลอบได้แก่ ข้าวคั่วเเละซิลิกาเจลโดยเเบ่งการ ทดลองเป็น 2 ส่วน ขั้นตอนการผลิตตัวดูดความชื้นคือนําผ้าดิบมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 4 ชิ้น โดยมีความกว้าง 3 เซนติเมตร และความยาว 5 เซนติเมตร

นําผ้าดิบไปเย็บเป็นถุงผ้าเพื่อบรรจุตัวดูดความชื้น

นําข้าวคั่วและซิลิกาเจลบรรจุลงไปในถุงผ้าอย่างละ 5 กรัม, การทดสอบประสิทธิภาพของการดูดความชื้นในสาหร่ายทะเลอบด้วยข้าวคั่วเเละซิลิก้าเจลคือนําสาหร่ายที่เตรียมใส่ในภาชนะอะลูมิเนียมสําหรับหาความชื้น 2 ใบ หลังจากนั้นวัดปริมาณความชื้นเริ่มต้นของสาหร่าย (ตามการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น) นําสาหร่ายที่เตรียมใส่ในภาชนะอะลูมิเนียม 2 ใบใหม่ นําถุงดูดความชื้นจากข้าวคั่วและถุงดูดความชื้นจากซิลิกาเจล ใส่ในในภาชนะอะลูมิเนียมที่เตรียมไว้และทําการจับเวลา 48 ชั่วโมง

หลังจากนั้นวัดความชื้นปลายของสาหร่าย(ตามการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น)หลังจากครบตามเวลาที่กําหนด วิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกผลการทดลอง