เครื่องผลิตออกซิเจนหมุนเวียนอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา แก้วน้อย, สุทธิรักษ์ เรือนแก้ว, สันติพงศ์ อัตตะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสมาแอล ปูยัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องผลิตออกซิเจนหมุนเวียนอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องผลิตออกซิเจนหมุนเวียนอัจฉริยะ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2) ปรับสภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีออกซิเจนเพียงพอตลอดเวลาและลดการเกิดน้ำน่าเสีย และ3) ศึกษาความแตกต่างในการผลิตออกซิเจนตามขนาดของกระบอกน้ำ ซึ่งโครงงานนี้ได้พัฒนาขึ้นใหม่ โดยใช้หลักการของแรงดันน้ำ การผลิตออกซิเจนหมุนเวียน และการใช้พลังงานธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างในการทดลองคือ สัตว์น้ำที่มีอายุ 1 สัปดาห์ และมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 1) เครื่องผลิตออกซิเจนหมุนเวียนอัจฉริยะ พลังงานแสงอาทิตย์ 2) แบบวัดค่าออกซิเจน และความสะอาดในน้ำ และ3) แบบวัดการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ดำเนินการทดลองแบบศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีการวัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา (Multiple Time Series Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และคำนวณโดยใช้การทดสอบที่ชนิดของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม อิสระต่อกัน (Independent t-test)