การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ในกุ้งจ่อมที่หมักด้วยมะแขว่นและมะระจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิณัฐตา แสงเพชร, ธัญพิชชา ดุจจานุทัศน์, พนิตา ชุมเกษียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไตรรัตน์ ปุยะติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องการยับยั้งเชื้อ Staphylococus aureus ในกุ้งจ่อมที่หมักด้วยสมุนไพรต่างชนิดกัน คือ มะแขว่นและมะระจีน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ S. aureus ในกุ้งจ่อมที่ หมักด้วยสมุนไพรต่างชนิดกัน และ 2) เพื่อหาอัตราส่วนต่ำสุดระหว่างสารสกัดจากสมุนไพรและตัวทําละลายที่ ใช้หมักกุ้งจ่อมและสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ในกุ้งจ่อมได้

คณะผู้ศึกษาดําเนินการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ลงพื้นที่สํารวจและสุ่มเก็บตัวอย่าง กุ้งจ่อมในอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย พบว่ากุ้งจ่อม 4 ใน 5 ตัวอย่าง ปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ระยะที่ 2 แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ในกุ้งจ่อม โดยหมักกุ้งจ่อมกับ น้ํามันหอมระเหยจากมะแขว่นและสารสกัดหยาบจากมะระจีน จากนั้นนําตัวอย่างมาบ่มเชื้อในสภาวะ ที่เหมาะสมและนับจํานวนโคโลนี คํานวณย้อนกลับเพื่อหาปริมาณเชื้อ S. aureus ทั้งหมดในกุ้งจ่อม สุดท้าย หาอัตราส่วนต่ำสุดระหว่างสารสกัดจากสมุนไพรและตัวทําละลายที่สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ในกุ้งจ่อมได้

จากการทดลอง พบว่า 1) น้ํามันหอมระเหยจากมะแขว่นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ในกุ้งจ่อมได้ดีกว่าสารสกัดหยาบจากมะระจีน เนื่องจากมีปริมาณเชื้อ S. aureus ขึ้นน้อยกว่า โดยกุ้งจ่อมที่ หมักกับน้ํามันหอมระเหยจากมะแขว่น มีปริมาณเชื้อ S. aureus เท่ากับ 4.67 ± 0.24 x 10^4 CFU/g และกุ้งจ่อมที่ หมักกับสารสกัดหยาบจากมะระจีน มีปริมาณเชื้อ S. aureus เท่ากับ 9.95 ± 0.66 x 10^4 CFU/g และ 2) อัตราส่วน ต่ำสุดระหว่างสารสกัดจากสมุนไพรและตัวทําละลายที่สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ในกุ้งจ่อมที่หมักด้วย มะแขว่นและมะระจีนได้ คือ 1:64