บ่อเลี้ยงกุ้งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ ไชยวุฒิ, กวี หล้าปวงคำ, ธนกร โพธิ์ปรึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภา หาญยุทธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดภูเก็ต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กุ้ง เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ โดยธรรมชาติจะอยู่ในแม่น้ำลำคลอง แทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย สมัยก่อนนั้นพบกุ้งชนิดนี้ชุกชุม ทำให้จับได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูหนาว แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำให้กุ้งก้ามกรามที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีจำนวนที่น้อยลงเมื่อความต้องการของผู้บริโภคยังไม่สิ้นสุด ในการที่จะนำกุ้งมาประกอบอาหาร เพราะมีเนื้อแน่น รสชาติอร่อย สามารถนำมาปรุงได้หลากหลาย จากความต้องการที่มีมากแต่ปริมาณกุ้งมีน้อยลงในธรรมชาติ ทำให้กุ้งมีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด

ภายในชุมชนของสามเณรประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนน้อยจะเลี้ยงกุ้ง อยู่ไม่กี่แห่ง จากเดิมมักจะประสบปัญหาต่างๆในการทำบ่อเลี้ยงกุ้งเช่น ประสบปัญหาการควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่อให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลให้กุ้งมีขนาดเล็ก ประสบปัญหาการเปลี่ยนน้ำให้อาหาร ใส่สาร แสงสว่าง และการควบคุมอุณหภูมิ ในทุกวันต้องใช้บุคคลเข้าไปควบคุมดูแล

ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบ่อเลี้ยงกุ้งอัตโนมัติ โดยได้นำเอาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวนี้ มาช่วยบูรณาการในการบริหารจัดการ ควบคุมระบบอุปกรณ์ต่างๆภายในบ่อกุ้ง เพื่อช่วยในการควบคุมดูแล และได้ผลผลิตที่ดีขึ้น เช่น ต้นทุนของกุ้งที่ลดลงจากการใช้บ่อเลี้ยงกุ้งระบบสมองกลฝังตัว ต้นทุนลดลงได้ผลผลิตดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนดูแล และสะดวก แม่นยำในการควบคุมดูแลบ่อเลี้ยงกุ้งอีกทั้งโครงงานของเรานี้สามารถนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นๆไป และสามารถนำไปต่อยอดทำในบ่อที่มีขนาดใหญ่ได้