การศึกษาประสิทธิภาพของปฏิกิริยาการกำจัดสีย้อมในเครื่องปฏิกรณ์เชิงแสงแบบการไหลต่อเนื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สหัสวัช วงศ์ปิยะบวร, ณพงษ์ธร เจริญลาภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงแข ศรีคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสีย้อมจำนวนมากจากห้องเเล็ปต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำจึงออกเเบบเครื่องปฏิกรณ์เชิงเเสง เพื่อมาบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสีย้อม เเละค้นหาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้ในห้องเเล็ปต่างๆ