กลอนประตูอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จงฤทธิ์ ผาเจริญ, วชิรภัทร ขวัญวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในจำนวนผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน และปกติสังคมภายนอกจะมีผู้ที่สูบบุหรี่อย่างแน่นอนจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนได้ แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆนี้โดย หอพักต้องเปิดและปิดตามเวลาเพื่อให้คนภายนอกที่ไม่ได้อาศัยอยู่เข้าไม่ได้เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงอันตรายต่อตัวนักเรียนผู้ที่อยู่อาศัย