การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรท้องถิ่น5 ชนิด (เมล็ดกระถิน,เมล็ดมะขาม,ผักเสี้ยนผี,ใบสาบเสือ,กระเจี๊ยบเขียว)ในการกำจัดพยาธิภายในทางเดินอาหารของคน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา โรหิโตปการ, นูรอัฬฟา เปาะมะ, ซูฟียานี เจะเละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สริลลา เจริญมิตรมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/377609278_679093440515806_5477390161660477333_n.pdf/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B41.pdf?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=0cab14&_nc_eui2=AeFEl09IWIEZNNTKBdWtj8O8JnILMEtLXSAmcgswS0tdIMftJSQxcTts3KuZMiaZe-sE8QRzpCDglzJBnYYE0lBa&_nc_ohc=psTl6s4TU0UAX9MUwow&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AdReR0XIl68fzmhBvGuWs4uT1LCdoQ34h5PBufAHPFE8eQ&oe=6505C489&dl=1