การสังเคราะห์คาร์บอนกัมมันต์จากไผ่ซางหม่นเพื่อดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพัฒน์ อุทะยาภา, พงศ์เศรษฐ์ เรืองวิทยานุสรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์, ชนันทร์พรรษ โคตรวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสังเคราะห์คาร์บอนกัมมันต์จากไผ่ซางหม่นซึ่งเป็นไม้ที่มีปริมาณมากในเขตจังหวัดเลย สำหรับดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สที่มีส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบในการเตรียม ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบลักษณะสัณฐาน และประสิทธิภาพในการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของคาร์บอนกัมมันต์ วิธีการทดลอง 1. การสังเคราะห์คาร์บอนกัมมันต์ จะเริ่มจากนำไผ่ซางหม่นมาเผาเพื่อให้ได้ถ่านคาร์บอน จากนั้นเตรียมคาร์บอนกัมมันต์ที่แตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ สังเคราะห์โดยไม่ปรับปรุงพื้นผิว สังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวด้วยอัตราส่วน carbon : KOH เท่ากับ 1 : 0.25 และ 1 : 0.50 นำคาร์บอนกัมมันต์ที่ได้ไปศึกษาองค์ประกอบและลักษณะสัณฐาน 2. ศึกษาประสิทธิภาพการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้เครื่อง CO2 Capture