พาราโบลากับการเกิดเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรดา วันดี, ธัญชนก ถาพร, จิราภา ศรีสุวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศันสนีย์ บุญสนิท, ประภาพร พรมกสิกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมราชวงศา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เสียงเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน เราใช้เสียงในการสื่อสาร ในงานดนตรี ศิลปะ การทำความเข้าใจเสียงและการสะท้อนของเสียงจึงมีความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ

จากการศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง พาราโบลา ผู้จัดทำมีความสนใจว่า เพราะเหตุใดการออกแบบสิ่งของบางอย่าง เช่น ลำโพง เครื่องกระจายเสียง แตรลม จึงออกแบบเป็นเป็นทรงพาราโบลา การออกแบบลักษณะนี้ส่งผลต่อการเกิดเสียงได้อย่างไร ให้เสียง ทุ้ม แหลม หรือดังมากน้อยแค่ไหน หรือมีการสะท้อนของเสียงอย่างไร จึงเป็นที่มาที่ได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดไปใช้ในการออกแบบลำโพง หรืออุปกรณ์สำหรับกระจายเสียงได้

โดยมีวัตถุประสงค์

1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสมการพาราโบลากับการสะท้อนของเสียง

2 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องกระจายเสียง