การศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm และการต้านเชื้อราของพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ ครุฑเพชร, กนกภรณ์ เฉลิมพล, ณ.วศะ อภิรักษ์รัตนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรีตน์ ทองแท้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านสมุนไพร ทำให้มีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ ด้วยคุณค่าทางสารอาหาร คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค ทั้งยังมีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ปัจจุบันสมุนไพรไทยกำลังเป็นที่นิยม ใช้รับประทานเพื่อสุขภาพมากขึ้นและในแต่ละพื้นที่ยังมีความหลากหลายด้านชนิดสมุนไพรที่แตกต่างกัน

การศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm และการต้านเชื้อรา คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บตัวอย่างและศึกษาทดลองในวันที่ 1-14 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยการสุ่มนำตัวอย่างเก็บจากอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้แก่ มะกรูด ใบบัวบก รางจืด ขมิ้นชัน ดาวเรือง กระเทียม ฝรั่ง มะนาว ชะพลู และพริกไทยดำ พบว่าค่าการดูดกลืนแสง(Abs)และค่าเปอร์เซ็นต์แสงส่องผ่าน(%T) ที่ความยาวคลื่น 600 nm มีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎของเบียร์และแลมเบิร์ตและความสัมพันธ์ของความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm และการต้านเชื้อรา มีแนวโน้มแปรผันตรง