คอนโดโซล่าเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ชุมประมาณ, คงเดช บุญเตโช, อภิสิทธิ์ กราปัญจะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภ, ไมตรี สุดเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์