กังหันน้ำแบบสองกังหันและหมุนวน 360 องศา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชัย ชัยเรืองวุฒิ, วิดาวัลย์ จันทรทนุ, ณรงค์ชัย เชิงดอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์