กลไกการยับยั้งการเจริญของน้ำค้างแข็งบนผิวระนาบด้วยคลื่นเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุต ชุ้นสามพราน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุกฤษ นาฎแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการป้องกกันและยับยั้งการก่อตัวของน้ำค้างแข็งกำลังเป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา งานนี้นำเสนอกลไกของผลของคลื่นเสียงต่อการเจริญของน้ำค้างแข็งบนผิวระนาบ โดยมีการสร้างเครื่องมือทางกการทดลองสำหรับกำเนิดน้ำค้างแข็งในสภาวะควบคุมและสังเกตุการทดลองผ่านกล้องจุลทรรศน์ และสร้างแบบจำลองการเจริญของน้ำค้างแข็งทางทฤษฎีโดยคำนึงถึงผลของเสียงโดยอ้างอิงจากทฤษฎีนิวคลีเอชันและการถ่ายเทมวล ผลการทดลองชี้ว่าพลังงานเสียงมีผลลบทำให้ความหนาและความหนาแน่นของชั้นน้ำค้างแข็ง และขนาดและพื้นที่ปกคลุมของหยาดน้ำค้างเริ่มต้นลดลงอย่างยิ่งยวด พบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของน้ำค้างแข็งตามสภาวะที่แตกต่างกกัน และมีการศึกษากลไกการทำละลายชั้นน้ำค้างแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง