การคัดกรองนักเรียนผ่านแอพพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนม์นิภา วังสาร, สุชาวดี วังสาร, ธนธรณ์ ทีฆาวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ ใบยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัว

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างแอพพลิเคชันสำหรับการคัดกรองคุณครูและนักเรียนในการมาโรงเรียน ที่สามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับคนที่ใช้ android เพื่อความสะดวกสบายในการคัดกรองมากยิ่งขึ้น เพื่อลดข้อจำกัดในกรณีไฟฟ้าดับและอินเทอร์เน็ตเสีย