การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรมภัสฑ์ เธียรวุฒิกานต์, ณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา เชาวลิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตขั้วไฟฟ้าแกรฟีนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการหาเงื่อนไขการกระตุ้นถ่านกัมมันต์ทางเคมีเพื่อสังเคราะห์แกรฟีน โดยมีวัสดุตั้งต้น คือ ชานอ้อย โดยใช้ตัวแปรสารเคมีในการกระตุ้นถ่านกัมมันต์ 4 เงื่อนไข คือ H2SO4 NaCl ZnCl2 KOH และนำไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมีไฟฟ้าของจากถ่านกัมมันต์ที่ถูกกระตุ้นด้วยสารเคมีต่างกัน และเปรียบเทียบกับแกรฟีนจากไส้ดินสอ