ไฮโดรเจลสำหรับการทำแผลจากคอมโพสิทไคโตซาน โพลิไวนิลแอลกอฮอล์และลิกนินจากไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูรินท์ ก้องเกียรตินคร, ขวัญจิรา ประเสริฐทรง, กีรติ แก้วโนนตุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยกุล อุ่นอ่อน, กุลธิดา ทีน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังและอาการอักเสบของผิวหนังของสารสกัดลิกนินจากไผ่แต่ละชนิด 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของแผ่นไฮโดรเจลจากลิกนินไผ่ โดยในงานวิจัยนี้จะเลือกใช้ไผ่ตง (Dendrocalamus Asper Backer) เนื่องจากเป็นไผ่ที่มีปริมาณลิกนินเฉลี่ยสูงกว่าไผ่ชนิดอื่นๆ และพบมากในเขตจังหวัดขอนแก่น เลือกใช้ไผ่ที่มีอายุมากและเลือกใช้ส่วนปล้องซึ่งจะมีการสะสมลิกนินไว้สูง ผลการทดลองทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบด้วยสารสกัดลิกนินจากไผ่ ด้วยวิธี disc diffusion method โดยใช้แบคทีเรียเป็น Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่แผลได้ พบว่าสารสกัดลิกนินจากไผ่ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อมวล มีประสิทธิภาพในการยับยั้งความสามารถในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทั้งสองชนิดได้มากที่สุด โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางของ Inhibition zone (เซนติเมตร) โดยเฉลี่ย 3.97 เซนติเมตร และ 3.92 เซนติเมตร ตามลำดับ นำสารสกัดลิกนินจากไผ่ไปขึ้นรูปร่วมกับไคโตซาน และโพลิไวนิลแอลกอฮออล์ได้เป็นแผ่นไฮโดรเจล จากนั้นนำไปทดสอบการบวมตัวในน้ำเพื่อหาร้อยละการบวมตัว (% Swelling degree) เท่ากับ 49.70% จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้เราสามารถพัฒนาคอมโพสิตไฮโดรเจลที่นำสารสกัดจากธรรมชาติในการประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น