การเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงกดและค่าการดูดความชื้นของอิฐมวลเบาที่ทำจากโพลิโพรไพลีนและโพลิเอทธิลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปธานิน ประจำแท่น, ธนาภรณ์ พิทักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีปริมาณพลาสติกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงมีการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลขึ้น ทางเราจึงมีการนำพลาสติกชนิดโพลิโพรไพลีนและโพลิเอทธิลีนมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำอิฐมวลเบา และหาค่าความแข็งต่อแรงกดและค่าการดูดความชื้นของอิฐมวลเบาที่ทำจากโพลิโพรไพลีนและโพลิเอทธิลีน โดยมีการเปรียบเทียบค่าความแข็งต่อแรงกดและค่าการดูดความชื้นของอิฐมวลเบาที่มีการนำโพลิโพรไพลีนและโพลิเอทธิลีนมาแทนที่ทรายในอัตราส่วน 1.75:0.25 , 1.5:0.5 , 1.25: 0.75 , 0.75:1.25 , 0.5:1.5 , 1.75:0.25