เครื่องฟอกอากาศ IOT แบบครบวงจร พลังงานหมุนเวียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิพงษ์ บุญเลิศฟ้า, นิรุชา ดีพรม, กมลนัท สุขศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยชนะ นุชฉัยยา, ขนิษฐา วรฮาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง เครื่องฟอกอากาศ IOT แบบครบวงจร พลังงานหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อสร้างเครื่องฟอกอากาศ IOT แบบครบวงจร พลังงานหมุนเวียน 2)เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีลักษณะเป็นระบบปิดและสามารถฟอกอากาศโดยควบคุมการทำงานในระยะไกลด้วยเทคโนโลยี IOT ได้แบบ Real Time มีการแจ้งค่าฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และกราฟบนหน้า Dash Board ในแอปพลิเคชัน KidBright ในทุก ๆ 5 นาที 3)เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ภายในอาคารให้มีค่าไม่เกิน 37 µg/m3 และมีระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศด้วยแสง UV รวมถึงการลดค่าความชื้นในอากาศก่อนที่จะปล่อยอากาศที่ฟอกออกสู่ภายนอกห้องฟอก 4)เพื่อนำระบบพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในเครื่องฟอกซึ่งประกอบด้วยระบบน้ำหมุนเวียนผ่านระบบกรองและระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

เครื่องฟอกอากาศIOTแบบครบวงจร พลังงานหมุนเวียนจะดูดอากาศจากในห้องทดลองเข้ามาวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ในห้อง A แล้วทำการเปรียบเทียบค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศกับตารางเวลาการฟอก แล้วจึงดูดอากาศเข้าสู่ห้องฟอก B เปิดระบบพ่นหมอกฟอกอากาศ โดยใช้เวลาฟอกตามตารางเวลา เมื่อหมดเวลาระบบจะดูดอากาศจากห้องโซนB กลับไปที่ห้องโซน A เพื่อวัดค่า PM 2.5 ซ้ำและเทียบค่าเวลาฟอกกับตารางเวลาอีกครั้ง ระบบจะทำงานเวียนซ้ำ จนค่า PM 2.5 ต่ำกว่า 37 µg/m3 แล้วระบบจะดูดอากาศจากห้องโซน B ผ่านแผ่นกรองความชื้นเข้าสู่ห้องโซนC อ่านค่าความชื้นอากาศ ด้วยเซนเซอร์ DHT22 ตัวที่ 1 จากนั้นเปิดหลอด UVC ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศนาน 1 นาที ก่อนจะดูดอากาศออกสู่ห้องทดลอง แล้วทำการวัดความชื้นอากาศในห้องทดลอง ด้วยเซนเซอร์ DHT22 ตัวที่ 2

ผลการทดสอบเครื่องฟอกอากาศ IOT แบบครบวงจร พลังงานหมุนเวียนที่สร้างขึ้น โดยฟอกอากาศในห้องปิดขนาด 54 ลูกบาศก์เมตร ในการทดสอบครั้งนี้กำหนดให้ใช้อากาศที่มี PM 2.5 มากกว่า 700 µg/m3 มาทำการฟอกให้อากาศมีค่า PM 2.5 ต่ำกว่า 37 µg/m3 โดยมีผลการทดสอบการใช้เวลาการฟอกในหน่วยนาที ทั้ง 5 ครั้ง ดังนี้ เมื่อใช้หัวพ่น ขนาด 0.3 mm 45 45 45 40 45 เมื่อใช้หัวพ่น ขนาด 0.6 mm 50 55 55 55 55 จากผลการทดลอง พบว่าสามารถฟอกอากาศให้มีค่า PM 2.5 ต่ำกว่า 37 µg/m3 เมื่อใช้หัวพ่นหมอกขนาด 0.3 mm ใช้เวลาเฉลี่ย 43 นาที เมื่อใช้หัวพ่นหมอกขนาด 0.6 mm ใช้เวลาเฉลี่ย 54 นาที ดังนั้นหัวพ่นขนาด 0.3 mm ใช้เวลาในการฟอกอากาศน้อยกว่าหัวพ่นขนาด 0.6 mm เป็นเพราะละอองน้ำที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดฝุ่นจะสามารถจับฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นผลการทดสอบนี้จึงตอบสนองต่อ SDGs เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายย่อยที่ 3.9 และจะทำให้ค่าจากตัวชี้วัดที่ 3.9.1 ลดลงอย่างรวดเร็ว ในส่วนของความชื้นในอากาศใช้เพียงแผ่นกรองชั้นเดียวสามารถทำให้มีค่าความชื้นในห้องฟอกเท่ากับความชื้นภายในห้อง ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลสามารถจ่ายพลังงานได้อย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงการใช้พลังงานน้ำในรูปแบบหมุนเวียนพบว่าให้ค่าที่สอดคล้องกับSDGs เป้าหมายที่ 7 เป้าหมายย่อย 7.2 และ 7.3 ช่วยให้ค่าที่ได้จากตัวชี้วัด 7.2.1 และ 7.3.1 มีค่าสูงขึ้น ซึ่งมีประโยชน์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม