โรลออนจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวณีย์ ศรีสง่า, พงษ์พิพัฒน์ รูปงาม, ญาณิศา การภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภรณ์ ยะคำแจ้, ปวีณา สุรำไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรลออนจากเปลือกมุงคุด ทำเพื่อลดดารเกิดเม็ดสีเมลานิน และลดสารอันตรายในโรลออนทั่วไป