Image 2Painting

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์, ทิพอักษร อินทะสร้อย, ธีรวัฒน์ สังข์สิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องImage 2Painting นี้ได้แนวคิดมาจาก เครื่อง 3D โดยเครื่องนี้เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นภาพวาดศิลปะ ใช้สีที่กำหนดไว้ โดยส่งภาพไปยังเครื่องเพื่อให้เครื่องทำการ Image processing และส่งพิกัดของภาพวาดไปยังเครื่อง และทำการวาดภาพตามพิกัดบนระนาบ xy