เเอปเลือกตั้งประธานนักเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พณษิณ อ่อนละมุล, วีรภัทร สุริยะ, สุวรรณา อนันตโสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทร โชครื่นเริง, รุ่งทิวา ศรีพรหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันแอปพลิเคชั่นได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตของผู้คนในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำงาน การติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นสามารถช่วยให้ผู้คนทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่แอปพลิเคชั่นเหล่านั้นมีอยู่อย่างมากมาย หากไม่มีความรู้ที่เพียงพอคงไม่สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชั่นได้อย่างเต็มความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุด

การเลือกตั้งนายกสโมสรนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เป็นการรวบรวมคะแนนเสียงของการลงประชามติของนักเรียน เมื่อมีการเลือกตั้งนักเรียน ทุกคนจะต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง ในวันเลือกตั้งนักเรียนบางคนอาจติดเรียนและเป็นวิชาที่มีการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ในวันนั้น จะทำให้เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งทันที ก่อนที่นักเรียนทุกคนจะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งก่อนว่า มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือไม่ ปัญหาที่พบในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง คือ การเลือกตั้งในปัจจุบันยังมีการต่อคิวในแต่ละจุดทำให้เสียเวลาไม่มากก็น้อย และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงยังคงใช้กระดาษในการลงคะแนนเสียงอาจจะมีการเลือกผิดช่องได้ จึงส่งผลให้กระดาษแผ่นนั้นจะเป็นบัตรเสียทันที เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนเสียง กรรมการที่ดูแลการเลือกตั้งจะทำการนับคะแนนจนกว่าใบลงคะแนนเสียงจะหมด ซึ่งเป็นผลต่อการทุจริตในการเลือกตั้งได้

จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์และลงคะแนนเสียงของนักเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น(Application) เพื่อข้อมูลของการลงคะแนนเสียงไม่ผิดพลาดและไม่สูญหาย และเพิ่มความไว้วางใจของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นในเรื่องการทุจริตต่างๆที่เคยเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประสงเคราะห์

 2. เพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชั่นเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

 3. เพื่อหาความพึงพอใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

ส่วนประกอบการทำงาน

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

จำนวน 1,214 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/พิเศษ จำนวน 32 คน

 1. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

ปีการศึกษา 2560 – 2561

 1. ด้านระบบงาน

3.1 ระบบLogin และ Logout

3.2 ระบบจัดการข้อมูลผู้ลงสมัคร

3.3 ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

3.4 ระบบจัดการเวลาการเลือกตั้ง

3.5 ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง

 1. ผู้ใช้แอปพลิเคชั่น (นักเรียน)

4.1 สามารถ Login ได้

4.2 สามารถดูข้อมูลของผู้ลงสมัครเลือกตั้งได้

4.3 สามารถเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชั่นได้

4.4 สามารถดูผลการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชั่นได้

 1. ผู้ดูแลระบบ

5.1 สามารถ Login และ Logout ได้

5.4 สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ได้

5.3 สามารถจัดการเวลาการเลือกตั้ง

5.4 สามารถจัดการข้อมูลผู้ลงสมัครเลือกตั้งได้

5.5 สามารถรายงานผลการเลือกตั้งได้

 1. ด้านฮาร์ดแวร์

6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

6.1.1 RAM 8 GB ขึ้นไป

6.1.2 HARDDISK 320 GB ขึ้นไป

6.1.3 CPU core i3 ขึ้นไป

6.2 สมาร์ทโฟน Android

6.2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชัน 4.0 ขึ้นไป

6.2.2 RAM 1 GB ขึ้นไป

 1. ด้านซอฟต์แวร์

7.1 ภาษา JAVA คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนแอปพลิเคชั่น

7.2 Android Studio 3.0 คือ โปรแกรมที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์

7.3 SQL Server คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล

7.4 โปรแกรม Nox APP Player คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบที่มีรูปคล้ายโทรศัพท์ไว้ทดลองแอปพลิเคชั่น

7.5 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 คือ เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก

7.6 ระบบปฏิบัติการ คือ Windows 8.1

นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. แอปพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

 2. การพัฒนา หมายถึง เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการศึกษา วิเคราะห์ และการออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

 3. เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ หมายถึง การลงคะแนนเสียงของนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้แอปพลิเคชั่นเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

 2. ได้แอปพลิเคชั่นที่สะดวกและใช้งานได้ง่ายในการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียน

คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

 1. ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

บรรณานุกรม

เตโช เขตอนันต์. (2559). ระบบสารสนเทศการให้บริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดมหาสารคาม โดบชำระเงินผ่าน PayPal และแจ้งผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ทศพล ต้นสมบัติ. (2555). ระบบปฏิบัติการ ANDROID. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2559, จาก https://beerkung.wordpress.com/ระบบปฏิบัติการรุ่นล่าส/ระบบปฏิบัติการ-android/

ธีรพล ด่านวิริยะกุล. (2549 : 24). การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล

(Unified Modeling Language : UML).

คู่มือการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560, จาก https://www.spu.ac.th/center-for-student-development/files/2012/01/samo_guide.pdf

สิงห์54 (2554).การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560, จาก

http://oknation.nationtv.tv/blog/posci54/2011/08/26/entry-1

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2559). ภาษาพีเอชพี สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2559, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาพีเอชพี

อธิปลักษณ์ โชติธนประสิทธิ์. (2557). สมาร์ทโฟนคืออะไร? แท็บเล็ต-แฟบเล็ต ต่างกันอย่างไร?. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2559, จาก Siamphone Dot Com : http://news.siamphone.com/news-14121.html

อธิปลักษณ์ โชติธนประสิทธิ์. (2557). สมาร์ทโฟนคืออะไร? แท็บเล็ต-แฟบเล็ต ต่างกันอย่างไร?. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2559, จาก Siamphone Dot Com : http://news.siamphone.com/news-14121.html

Anuchit Chalothorn. (2014). มาใช้ Genymotion Android Emulator กัน กันเถอะ สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2559, จาก https://thaiopensource.org/ มาใช้-genymotion-android-emulator-กัน/

Developer Channel. (2556). PHP คืออะไร สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2559, จาก http://sunzandesign.blogspot.com/2013/01/php.html

บรรณานุกรม(ต่อ)

jaray hatta. (2557). โปรแกรม Photoshop คืออะไร Editor สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2559, จาก http://www.itgenius.co.th/ article/โปรแกรมPhotoshopคืออะไร.html

mindphp. (2555). XML คืออะไร สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2559, จาก http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2129-xml-คืออะไร.html

nongpla. (2557). ประวัติความเป็นมาภาษา JAVA สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2559, จาก https://nongtha57.wordpress.com/ความเป็นมา-java/

Potchara Thanyawatphokin. (2013). มารู้จัก JSON กันเถอะ สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2559, จาก http://thminervase.blogspot.com/2013/08/json.html

Stair 1996 : (411-412). (System Development Life Cycle : SDLC).

ThaiCreate.Com Team. (2013). รู้จักกับ Android Studio ซึ่งเป็น IDE Tool จาก Google ไว้พัฒนา Android โดยเฉพาะ. สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2559, จาก http://www.thaicreate.com/mobile/android-studio-ide.html