การพัฒนาผ้าฝ้ายเพื่อยับยั้งแบคทีเรียด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์แบบเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยหิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ นิ้มคธาวุธ, พัชรศรี แก้วโคกกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา ปรวัฒน์กุล, ณรงค์ ปะระปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบเคมีสีเขียวด้วยสารสกัดจากเปลือกกล้วยหิน เพื่อนำไปพัฒนาผ้าฝ้ายให้มีสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค UV – Visible Spectrophotometry อนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ได้ปรากฏแถบดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดที่ 423 นาโนเมตร และเทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) แสดงให้เห็นว่าอนุภาคซิลเวอร์ นาโนมีรูปร่างเป็นทรงกลม และเมื่อศึกษาขนาดอนุภาคด้วยเทคนิค LPSA พบว่ามีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 0.048 ไมโครเมตร จากการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus โดยใช้วิธี Agar well diffusion พบว่าสารละลาย AgNO3 และอนุภาคซิลเวอร์นาโน มีประสิทธิภาพในการการยับยั้งเชื้อ E. coli และ S. aureus ได้โดย AgNO3 และอนุภาคซิลเวอร์นาโนสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได้ดีกว่า E. coli โดยสังเกตจากขนาดวงใสของการยับยั้งการเจริญ หลังจากนั้นเมื่อนำอนุภาคซิลเวอร์นาโนไปเคลือบผ้าฝ้ายด้วยเทคนิค Dyeing แล้วนำไปทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียrพบว่าผ้าฝ้ายสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ได้ดีกว่า E. coli